21 augustus, zondag

concert  van Andrea Vasi

& Sebastiaan Kemner
NJO muziekzomer

[info]

 

2 september, vrijdagavond
Airborne Music Night

[info]

 

3 september, zaterdag

Airborne Wandeltocht

Live muziek op terras

[info]

 

15-16-17 september

Airborne Hospital

[info]

 

9 oktober, zondag

10:30 uur
Repetitie Arnhems Promenade Orkest

 

12 november, zaterdag

Try Out Shirchadasj & Band

nieuw programma
All Arount

 

Gebruikers voorwaarden Event Theater CO, v/h Concertzaal Oosterbeek [pdf download] 1. Van ruimte(n) in het gebouw van EventTheater CO mag slechts gebruik worden gemaakt op basis van een schriftelijke overeenkomst, waarin gedetailleerde afspraken zijn vastgelegd. 2. Alleen de ruimte(n) die zijn besproken in de overeenkomst gebruikt/betreden mogen worden. 3. EventTheater CO, beschikt over drie verschillende publiek ruimten, te weten; Theatercafé de Klikspaan, Concertzaal, Rijnzaal en de bijbehorende ruimten in het gebouw, met terras. 4. De ruimte(n) wordt in gebruik gegeven per dagdeel. Een dagdeel is een aaneengesloten tijdvak van 4 uur die in principe samenvalt met de ochtend, middag en avond. 5. Het overeengekomen totaalbedrag is omschreven in de vooraf schriftelijk vastgelegde gedetailleerde overeenkomst tussen huurder/gebruiker en een vertegenwoordiger van EventTheater CO. Hierna te noemen: bedrag van overeenkomst. 6. Toegang (en gebruik) tot de ruimte wordt pas verleend na het voldoen van de het overeengekomen bedrag van overeenkomst. 7. In geval van annulering is het volgende van toepassing: a. bij annulering tot 1 week voor de aangevraagde datum wordt het volledige bedrag van overeenkomst in rekening gebracht b. bij annulering tot 2 weken voor de aangevraagde datum wordt 50% van het bedrag van overeenkomst in rekening gebracht c. bij overige annuleringen wordt 25% van het bedrag van overeenkomst in rekening gebracht. 8. Het bedrag van overeenkomst is exclusief BTW (21%). 9. EventTheater CO kan –indien noodzakelijk– voor een periode over de accommodatie beschikken. Het besluit wordt, indien mogelijk, zes weken tevoren schriftelijk aan de huurder meegedeeld. In dit geval wordt de huurprijs teruggegeven. Schadevergoeding, anders dan teruggave van het bedrag van overeenkomst, wordt niet verleend. 10. De ruimte(n) mag alleen worden gebruikt voor het doel zoals dat in de overeenkomst is vastgelegd. 11. Tot de ruimte(n) wordt niemand toegelaten voordat de leiding, respectievelijk de verantwoordelijke vertegenwoordiger van de huurder aanwezig is. Deze moet aanwezig blijven totdat iedereen de ruimte(n) heeft verlaten. 12. De ruimte(n) mag alleen betreden worden gedurende de tijden dat deze is gehuurd. Indien van de ruimte(n) gebruik wordt gemaakt op tijden waarop deze niet is vastgelegd in de overeenkomst, wordt achteraf een vergoeding van gebruik in rekening gebracht. 13. De gebruiker/huurder is aansprakelijk voor alle schade – hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt –die direct of indirect verband houdt met het gebruik van de gehuurde ruimte(n). Aan de huurder zullen de kosten van herstel van de schade in rekening worden gebracht. 14. Het is op straffe van onmiddellijke opzegging van de huurovereenkomst niet toegestaan: a. om in het gehele gebouw EventTheater CO, te roken, alleen daar waar aangegeven is dat roken is toegestaan b. de ruimte(n) aan derden in gebruik of verhuur af te staan c. uitingen, versieringen, reclameborden, -doeken en dergelijke mogen niet zonder meer worden geplaatst in of buiten het gebouw. d. Aan het gebouw mag zowel binnen als buiten niets worden bevestigd (geplakt of anders). e. fietsen, bromfietsen e.d. in de accommodatie te stallen f. honden en/of andere dieren toe te laten, tenzij hiervoor schriftelijk door het Concertzaal Oosterbeek toestemming is verleend. 15. Het maximale continue geluidsniveau is 85 dB in de EventTheater CO. Er mag absoluut geen overlast zijn voor de omwonenden. 16. Het is verboden met toestellen of geluidsapparaten dan wel op andere wijze handelingen te verrichten waardoor voor omwonenden geluidshinder wordt veroorzaakt. 17. Het gebruik van geluidsapparaten op het terras is niet toegestaan. Er mag geen geluidsoverlast worden veroorzaakt in de omgeving van EventTheater CO. 18. Materialen mogen niet zonder overleg met CO, de Concertzaal Oosterbeek, uit andere ruimten worden gehaald of gebruikt. 19. De gebruiker/huurder is verplicht: a. de gebruikte ruimte(n) achter te laten zoals deze is aangetroffen b. de gebruikte ruimte(n) schoon achter te laten c. schade aan door EventTheater CO beschikbaar gestelde dan wel gehuurde of verhuurde materialen te vergoeden d. schade aan of gebreken in en aan de accommodatie onverwijld te melden aan de vertegenwoordiger van EventTheater CO e. ’s avonds bij het verlaten van het gebouw onnodig lawaai te vermijden om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. f. Bij laden/lossen mag er onder geen enkele voorwaarden geluidoverlast te zijn voor de omgeving van EventTheater CO. 20. EventTheater CO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die in of om de accommodatie plaatsvinden, noch voor vermissingen of beschadigingen van eigendommen van huurder of van derden. 21. EventTheater CO behoudt zich het recht voor om deze gebruikers voorwaarden te wijzigen respectievelijk aan te vullen indien dit in het belang van de goede gang van zaken in de accommodatie noodzakelijk is. 22. EventTheater CO kan bij gebreke van stipte betaling van de huur en/of bij niet-nakoming van deze voorwaarden de huur onmiddellijk beëindigen. In dat geval heeft de huurder geen aanspraak op restitutie of schadevergoeding. 23. Deze algemene voorwaarden maken –tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen- integraal deel uit van iedere huurovereenkomst die EventTheater CO afsluit met betrekking tot verhuur van accommodatie. 24. Bij gebruik van de ruimte(n) wordt de afname van consumptie(s) en bediening verzorgd door EventTheater CO tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 25. Het is niet toegestaan om verkoop, verloting of gok activiteiten te houden in de Concertzaal Oosterbeek, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 26. PR voor publiek toegankelijke activiteiten worden door EventTheater CO verzorgd. Echter de huurder is verplicht ook zelf promotionele activiteiten te verzorgen en de achterban te informeren. Dit alles in overleg in samenwerking tussen huurder en EventTheater CO. CO verwacht dat het tot aan het event geïnformeerd blijft over het event. Tevens ontvangt EventTheater CO de benodigde promotionele materialen als hoge resolutie foto(s) en korte en uitgebreide omschrijving van het event. 27. Kaartverkoop en entreeprijs wordt in overleg met EventTheater CO vastgesteld en kan door de organisatie van het event/voorstelling worden uitgevoerd of door EventTheater CO.
EventTheater CO, v/h Concertzaal Oosterbeek Concertzaal - Theatercafe de Klikspaan - Rijnzaal - Terras bezoekadres: Rozensteeg 3, 6862 DH Oosterbeek

Telefoon: 06 537 204 56

E-mail: info@eventtheater.co

Website: www.eventtheater.co